วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Intro to Prachid Tutorials

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Photoshop for animators


หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอบCS5 กับการสร้างสรรค์งาน 3 มิติ เพื่อการสนับสนุนการสร้างงานแอนิเมชั่น

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

What is animation?

First, the question of all questions: What is animation? Well, per the American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition (Houghton Mifflin Company, 2000), it means the following:
1. To give life to; fill with life
2. To impart interest or zest to; enliven
3. To fill with spirit, courage, or resolution; encourage
4. To inspire to action; prompt
5. To impart motion or activity to
6. To make, design, or produce (a cartoon, for example) so as to create the illusion of motion
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...