วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาออกแบบแอนิเมชั่นภาคเรียนที่ 3/2555 โครงการแบ่งปันความรู้ร่วมกับทรูปลูกปัญญาดอตคอม

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชา Animation Design ARTI3322 ภาคเรียนที่ 3/2555 ตามแนวคิดของผู้สอนที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ตามแนวคิด สร้างสรรค์สิ่งรู้แบ่งสรรปันสู่ให้สังคมอุดมปัญญา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมจากการที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเรียนเป็นกลุ่มสร้างงานแอนิเมชั่นเพื่อเป็นคลังความรู้ในระบบดิจิตัล กับโครงการแบ่งปันความรู้กับทรูปลูกปัญญา ผลงานผู้เรียนกลุ่ม aop aop เรื่อง life of frog และกลุ่มอื่นๆทั้ง 6 กลุ่มเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ได้รับการยอมรับและจัดเก็บเข้าคลังความรู้ดิจิตัล โดยจัดให้เป็นสื่อการเรียนสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา เผยแพร่แบบ 24 x 7 ในระบบฐานข้อมูลของโครงการทรูปลูกปัญญา และผลงานเด่นของกลุ่ม aop aop นี้ หัวหน้ากลุ่มคือนางสาวภนิดาบุญมี ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสารออนไลน์ชื่อ Plook ฉบับที่ 31 ประจำเดือน กรกฏาคม 2556  หน้า 12 ได้ส่งต่อความภูมิใจให้กับผู้สอนคือ ผศ.ประชิดทิณบุตร ดังในภาพข่าว อาจารย์ขอชื่นชมกับความสำเร็จที่ได้รับครับ และขอให้พัฒนาตนเองและผลงานเพื่อวิชาชีพและมีจิตสาธารณะ โดยการรู้จักการแบ่งปันสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งรู้ให้สังคมอุดมปัญญากันต่อไป นักศึกษาที่จะเรียนเทอมหน้า ปีการศึกษาที่ 2/2556 ก็เตรียมไว้นะครับ เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาคบังคับใน มคอ 3.ของวิชานี้อยู่แล้ว

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555 นี้ ผู้สอนได้กำหนดแนวทางการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากการทำงานกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักคือ เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการดำเนินงานการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 3ส.:3R คือให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดตามโจทย์และแนวทางที่อาจารย์ตั้งไว้ให้คิดสร้างสรรค์ สื่อแสดงผลงานได้ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม คือ Art and Design Knowledge Management for all.สร้างสรรค สอนสิ่งรู้ แบ่งสรรค์ปันสู่ สังคมอุดมปัญญา ตามรหัสอัตลักษณ์ของชาวศิลปกรรมคือ ARTD : Artificial,Research,Tangible and Demonstrate  จึงได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เป็นผลงานที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับให้เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคมอุดมปัญญาของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.com  อันเป็นหลักฐานแสดงถึงว่าสาขาวิชาศิลปกรรมได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน ให้ครบทั้ง 6 Domain เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบออกไปได้มีแฟ้มผลงานในระหว่างการเรียนรู้ในรายวิชา และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมให้อุดมปัญญา อันสอดคล้องกับภาระกิจขององค์กรและสังคมระดับประเทศและสากล ดังปรากฏหลักฐานตามการเชื่อมโยงที่อยู่ด้านล่างนี้แล้ว เชิญทุกท่านเยี่ยมชมผลงานและร่วมแนะนำแสดงความคิดเห็น
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24672-036582/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24627-036558/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24665-036575/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24637-036564/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24625-036557/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24678-036585/
และยังมีรายงานสรุปเล่มเอกสารดิจิตัลเผยแพร่แสดงเบื้องหลังการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ไว้แล้วที่ nimation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand. Instructor : Assistant Professor Prachid Tinnabutr., Reference
Site URL: http://animatedesign.blogspot.com  issuu.com : http://issuu.com/prachid/stacks/949783b61cd5416891b323096652a75d

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556


การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556
อาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > 

ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555

2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3322-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.กรอกที่อยู่อีเมลและข้อมูลเว็บบล็อก จากลิงค์นี้
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...