วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การใช้เครื่อง Motion capture ในเมืองไทย


การทดสอบเครื่องและโปรแกรมทดสอบระบบการส่งข้อมูล Motion Capture ไปยังตัวละคร Low Polygon for Game ของสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...