Class Activities:กิจกรรม

     การเขียนและจัดทำบล็อกเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชาของผู้เรียนในที่นี้นั้น ผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกหัดทักษะการเขียน การบันทึก จัดเก็บ แสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ และการฝึกบริหารจัดการงานออกแบบงานสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรี ด้วยเว็บเทคโนโลยีเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
      ดังนั้นผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เรียนมาด้านการออกแบบหรือเรียนหลักสูตรทางด้านศิลปกรรม และได้ฝึกได้เรียนวิธีการสร้างสรรค์งานกับผู้สอนวิชาอื่นๆมาแล้ว โดยสามัญสำนึกปกติ ย่อมมองเห็นความงามในสิ่งที่ตนเองจัดกระทำ และย่อมให้เกียรติในงานทั้งของตนเองและผู้อื่น เสมือนหนึ่งเป็นงานที่ได้บรรจงออกแบบเป็นผลงานด้านสิ่งพิมพ์ ที่ต้องคิด ต้องไตร่ตรอง กรองค้น ตรวจสอบ อ้างอิง ใช้คำ ใช้ภาพประกอบมาใช้ให้สวยงาม ตามเจตนาที่ได้เข้ามาเรียนเพื่อฝึกฝนตนเอง เพื่อจะจบออกไปทำงานในฐานะของผู้จะสร้างสรรค์ผลงาน คิดสร้างสรรค์งานให้แก่คนอื่นๆ
      ดังนั้นการทำงานใดๆ ที่ไหน อย่างไร และำหากได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วนั้น ผลที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ ย่อมเป็นสิ่งสะท้อน บ่งชี้ บ่งบอกถึงความมีคุณภาพ ภูมิรู้ ภูมิทำ ตามระดับสติปัญญาและความใส่ใจของผู้สร้างสรรค์โดยตรง และยังจะมีผลกระทบไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรอบข้างด้วยเช่นกัน
-----------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานผู้เรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว: animation design ในภาคเรียนที่ 2/2554
คลิกเข้าดูตารางเรียน-ตารางสอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร เริ่มเรียนวันที่ 6 ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2555 
    กลุ่ม 101 ภาคปกติ เรียนวันอังคาร เช้า คาบที่ 1-4 (08:30-12:20) ห้อง 323-324From การนำเสนอผลงานออกแบบตัวละคร ในวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา arti3322-animation design ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2-2554
กลุ่ม 102 ภาคปกติ เรียนวันอังคาร บ่าย คาบที่1-4 (13:10-16:40) ห้อง 323-324
แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา arti3322-animation design ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2-2554

ผลงานเรียนของรุ่นก่อนๆดูได้ที่ http://sites.google.com/site/arti3322
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2554 เชื่อมโยงเว็บบล็อกของนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน รวม 27 คน จากผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 54 คน
 นายดุสิต มณียัง     http://dusit-arti3322.blogspot.com
 นายภูริทัต มีสมบัติ     http://puritudarti3322.blogspot.com
 นางสาวศิริภัทร์ ทองสุขนอก     http://siripatarti3322.blogspot.com
 นายพีรติ จึงประกอบ     http://peerati-arti3322.blogspot.com/
 นางสาวจันทนา อาษาศรี     http://juntanaarti3322.blogspot.com/
 นางสาวจุติมา ผานุธิ     http://jutima-arti3322.blogspot.com/
 นายสิทธิรงค์ เลี้ยงถนอม     http://sittirong-arti3322.blogspot.com/
 นายชานนท์ เกษมวรรณกร     http://janonkas-arti3322.blogspot.com/
 นางสาวพิชญาภรณ์ วิวัฒนพูนผล     http://pichayapron-arti3322.blogspot.com/
 นายฉัตรชนินทร์ จันทร์แย้ม     http://chatchanin52-arti3322.blogspot.com/
 นางสาววิภาดา โทนสูงเนิน     http://wiphada-apti3322.blogspot.com/
 นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์     http://kantima-arti3322.blogspot.com/
 นายณัฐวุฒิ บุญเติมเต็ม     http://nuttawut-arti3322.blogspot.com/
 นายอานนท์ ทองรอด    http://arnon-arti3322.blogspot.com/
 นางสาวจินตนา กลีบบัว    http://jintana-arti3322.blogspot.com
 นางสาวชมพูนุช ประเทียบอินทร์    http://chompoomut-arti-3322.blogspot.com/
 นางสาวพัชกาญ ภัทรโสภณ    http://phatchakarn-arti3322.blogspot.com
 นายอนวัช คงวิเชียร    http://anawat-k-arti3322.blogspot.com
 นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์    http://chaipotk-arti3322.blogspot.com/
 นายทวีพล สุทธิสัมพนิช    http://taweepon-arti3322.blogspot.com/
 นางสาวจิรภา จันเทา    http://jirapajun-arti3322.blogspot.com/
 นายวิศรุต เย็นเจริญ    http://visarut-arti3322.blogspot.com/
 นางสาวพิมลรัตน์ แสงรูจีย์    http://pimonrat-arti3322.blogspot.com
 นางสาวเจตสุภา ชาเรณู    http://jetsupa-cha-arti3322.blogspot.com/
 นางสาวพลอยนภัส เรืองศิริโท    http://ploynapat-arti3322.blogspot.com/
 นายนิติธร  ตันตระกูล     http://nitithorn-tan-arti3322.blogspot.com
 นายอิศราวุธ  ไชยโยกาศ     http://eidsaravut-arti3322.blogspot.com
 นางสาวมณีกานต์  ทองชุม     http://maneekarn-arti3322-animationdesign.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...