วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาออกแบบแอนิเมชั่นภาคเรียนที่ 3/2555 โครงการแบ่งปันความรู้ร่วมกับทรูปลูกปัญญาดอตคอม

ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชา Animation Design ARTI3322 ภาคเรียนที่ 3/2555 ตามแนวคิดของผู้สอนที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ตามแนวคิด สร้างสรรค์สิ่งรู้แบ่งสรรปันสู่ให้สังคมอุดมปัญญา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมจากการที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเรียนเป็นกลุ่มสร้างงานแอนิเมชั่นเพื่อเป็นคลังความรู้ในระบบดิจิตัล กับโครงการแบ่งปันความรู้กับทรูปลูกปัญญา ผลงานผู้เรียนกลุ่ม aop aop เรื่อง life of frog และกลุ่มอื่นๆทั้ง 6 กลุ่มเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ได้รับการยอมรับและจัดเก็บเข้าคลังความรู้ดิจิตัล โดยจัดให้เป็นสื่อการเรียนสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา เผยแพร่แบบ 24 x 7 ในระบบฐานข้อมูลของโครงการทรูปลูกปัญญา และผลงานเด่นของกลุ่ม aop aop นี้ หัวหน้ากลุ่มคือนางสาวภนิดาบุญมี ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสารออนไลน์ชื่อ Plook ฉบับที่ 31 ประจำเดือน กรกฏาคม 2556  หน้า 12 ได้ส่งต่อความภูมิใจให้กับผู้สอนคือ ผศ.ประชิดทิณบุตร ดังในภาพข่าว อาจารย์ขอชื่นชมกับความสำเร็จที่ได้รับครับ และขอให้พัฒนาตนเองและผลงานเพื่อวิชาชีพและมีจิตสาธารณะ โดยการรู้จักการแบ่งปันสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งรู้ให้สังคมอุดมปัญญากันต่อไป นักศึกษาที่จะเรียนเทอมหน้า ปีการศึกษาที่ 2/2556 ก็เตรียมไว้นะครับ เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาคบังคับใน มคอ 3.ของวิชานี้อยู่แล้ว

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555 นี้ ผู้สอนได้กำหนดแนวทางการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากการทำงานกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักคือ เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการดำเนินงานการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 3ส.:3R คือให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดตามโจทย์และแนวทางที่อาจารย์ตั้งไว้ให้คิดสร้างสรรค์ สื่อแสดงผลงานได้ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม คือ Art and Design Knowledge Management for all.สร้างสรรค สอนสิ่งรู้ แบ่งสรรค์ปันสู่ สังคมอุดมปัญญา ตามรหัสอัตลักษณ์ของชาวศิลปกรรมคือ ARTD : Artificial,Research,Tangible and Demonstrate  จึงได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เป็นผลงานที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับให้เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคมอุดมปัญญาของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.com  อันเป็นหลักฐานแสดงถึงว่าสาขาวิชาศิลปกรรมได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน ให้ครบทั้ง 6 Domain เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบออกไปได้มีแฟ้มผลงานในระหว่างการเรียนรู้ในรายวิชา และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมให้อุดมปัญญา อันสอดคล้องกับภาระกิจขององค์กรและสังคมระดับประเทศและสากล ดังปรากฏหลักฐานตามการเชื่อมโยงที่อยู่ด้านล่างนี้แล้ว เชิญทุกท่านเยี่ยมชมผลงานและร่วมแนะนำแสดงความคิดเห็น
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24672-036582/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24627-036558/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24665-036575/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24637-036564/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24625-036557/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24678-036585/
และยังมีรายงานสรุปเล่มเอกสารดิจิตัลเผยแพร่แสดงเบื้องหลังการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ไว้แล้วที่ nimation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand. Instructor : Assistant Professor Prachid Tinnabutr., Reference
Site URL: http://animatedesign.blogspot.com  issuu.com : http://issuu.com/prachid/stacks/949783b61cd5416891b323096652a75d

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556


การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556
อาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1.เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ > 

ARTI3319:แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่3/2555

2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3322-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.กรอกที่อยู่อีเมลและข้อมูลเว็บบล็อก จากลิงค์นี้

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การใช้เครื่อง Motion capture ในเมืองไทย


การทดสอบเครื่องและโปรแกรมทดสอบระบบการส่งข้อมูล Motion Capture ไปยังตัวละคร Low Polygon for Game ของสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการออกแบบแบ่งปันแอนิเมชั่น ให้กับทรูปลูกปัญญา

หลังจากที่สร้างสรรค์ผลงานโครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหวส่วนบุคคลตามโครงการ Object Learning Animate Design Project เสร็จแล้ว ให้นักศึกษาแบ่งปันผลงานให้แก่เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.com โดยการสมัครเป็นสมาชิกแล้วนำคลิปไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยบันทึกไฟล์เป็นชนิด .wmv, .mp4 หรือ .swf  ให้ตรวจความถูกต้องการสะกดคำและเนื้อเรื่องย่อ คำอธิบาย Upload ขึ้นไว้ เพื่อให้ทางทรูพิจารณานำไปใช้เป็นชิ้นเรียน(Object Learning) โดยทำตามขั้นตอนที่อาจารย์ได้แนะนำไว้นี้ หรือดูไฟล์ภาพที่อาจารย์แชร์ให้ในGdocs แล้ว

คลิกเข้าดูผลงานที่สำเร็จและแบ่งปันให้แก่ทรูปลูกปัญญาและได้รับการตรวจ-อนุมัติแล้ว
1.ผลงานของ มนนิสา รุ่งปัจฉิม กลุ่มเรียน201 3/2554 สื่อแอนิเมชั่นสำหรับหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เรื่องการนับเลข  Spelling Number
2.ผลงานของ วีนัส อ่ำสุ่น สื่อแอนิเมชั่น 2มิติ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำ ตอน ฝน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...