คำอธิบายรายวิชา-มคอ.3

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีความรู้ ทักษะกระบวนการ ขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหวทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมีการฝึกทักษะฝีมือทางศิลปกรรม ให้ผสานสัมพันธ์กับทักษะเทคนิควิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบมัลติมีเดีย ที่มีมาแต่เดิม ที่กำลังใช้อยู่ปัจจุบัน และที่กำลังพัฒนา เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการ และบริหารจัดการวางแผนงานก่อนการผลิต ในระหว่างดำเนินการผลิต และหลังการผลิตผลงานออกแบบภาพเคลื่อนไหว จนสามารถนำเสนอผลงานออกมาตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างพอเพียง และสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
1.2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการ และฝึกทักษะวิธีปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
1.3เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ ในการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้และการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะ ด้วยการใช้ทักษะการสื่อสาร รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้อย่างสอดคล้องตามวิถีทางการประกอบวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน อ่านต่อใน ebook ล่างนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...