แบบประเมิน

เชิญทำแบบสอบถามประจำวิชา ช่วงท้ายภาคเรียน มี 2 ฉบับ
1. ฉบับที่ 1 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ เชิญ คลิกทำที่นี่
2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามแบบสำรวจศักยภาพทักษะทางคอมพิวเตอร์และความพึงพอ ใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพึ่งพาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ของนักศึกษาศิลปกรรม มจษ
คลิกเข้าทำที่นี่

กราฟแสดงค่าความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ที่มา:http://www.surveycan.com/report/collect?sn=f6c03885-2673-475c-89d6-dfc3bcc9e211

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...