วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

About Animation สัปดาห์ที่1-2summer

ภาพเคลือนไหวคืออะไร : สร้างความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเรียนรู้
ประวัติการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
ก่อนเรียนวิชาแอนิเมชั่น ก็ควรต้องพยายาม ดู-ฟัง-สรุป หากฟังไม่ออก(อาจเพราะไ่ม่เปิดเสียง) แต่ตาก็ดูได้ว่าอะไรคืออะไร ดูแล้วรู้สึกว่าขาดอะไร ก็หมายถึงว่าเราได้อะไรไปมั่งแล้ว หากอยากรู้เพิ่มเติมก็ต้องเข้าชั้นเรียนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักเรียน-นักศึกษา และต่อเสาะหาสืบหาอย่างต่อเนื่อง เข้าอ่านเนื้อหาดูว่า Animation Type ประเภทของแอนิเมชั่นมาตรฐานทั่วไปนั้นมีกี่อย่าง ได้ที่ http://www.isuuu.com/groups/animationdesign http://sites.google.com/site/arti3322/animation-types ลองอ่าน แปล หาเครื่องมือช่วยแปล อย่ากลัวภาษาอังกฤษ ลองซะก่อนครับ เริ่มจดเพื่อให้จำก่อน เขียนออกมา การเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นการฝึกเช่นกัน ประเทศของเราประกาศแล้วว่าต้องร่วมมือและเข้าสู่แวดวงสังคมเศรษฐิกจอาเซี่ยน ภายในปี 2558 นี้ นักศึกษาเองก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน การเริ่มต้นก็หมือนกับการฝึกวาดเขียนเช่นกัน นับแต่ต้องเรียนรู้การดูการมองเห็น นั่นก็คือการอ่าน การอ่านก็ต้องรู้จักองค์ประกอบของภาษาหรือที่เรียกว่าหลักไวยากรณ์เเหมือนวิชาศิลปะและการออกแบบเช่นกัน หากไม่จับเครื่องมือมาขีดเขียนก่อนตามที่คิดแล้ว จะบังเกิดผลงานให้ปรากฏว่าได้คิดแล้วมาสร้างสรรค์อย่างไร จงเริ่มต้นศึกษาและวิเคราะห์ในสิ่งที่ต้องเรียนรู้ หันหน้าเข้าสู้และอยู่ในแวดวงของผู้รู้นับแต่นี้ หากดูแล้วเมินหน้าหนี แล้วก็คงจะต้องหนีไปเรื่อยๆ แล้วจะจบการศึกษาเมื่อไหร่ละครับ ทุกคนที่เรียน summer คงทราบสถานภาพของตนเองดีอยู่แล้ว ตั้งใจและใส่ใจนะครับ ไม่เข้าใจก็จดบันทึกไว้แล้วไปถามอาจารย์ในชั้นเรียน และไปสมัคร(Subscribe) เป็นสมาชิกกลุ่ม http://www.isuuu.com/groups/animationdesign เพื่อเตรียมส่งแสดง สรุปผลงานให้โลกได้ร่วมรู้ว่าได้เรียน รู้ มีผลงานแสดงไว้เป็นโปรไฟล์เยี่ยงใดบ้าง

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 2/2554

สรุปผลการเรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 2/2554
From การนำเสนอผลงานออกแบบตัวละคร ในวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
From การนำเสนอผลงานออกแบบตัวละคร ในวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว
กราฟแสดงค่าความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ที่มา:http://www.surveycan.com/report/collect?sn=f6c03885-2673-475c-89d6-dfc3bcc9e211

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหวของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2-2554

จากกิจกรรมหัวข้อการเรียนรู้เรื่องการออกแบบตัวละคร (Character Design ) ซึ่งเป็นโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน(Final Individual Design Project) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์ สื่อ แสดงออกซึ่งทักษะและการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดภาคเรียน อัันจะเป็นผลงานที่ต้องสร้าง-สะสมเป็นแฟ้มผลงานของตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ปรพสบการตรง โดยให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Mascot ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" ( Thailand Research Expo 2012 )ซึ่งจะจัดงานเป็นประจำระดับชาติในทุกปี ในช่วงระหว่าง 24-28 สิงหาคมนี้
   ซึ่งผลการคัดเลือกรอบแรก มีผลงานของนักศึกษาเข้าสู่รอบ 3 ชิ้น จากทั้งหมด 6 ชิ้นงาน ชื่อน้องสบู่ดำ ของนายอานนท์ น้องแก้มลิง ของนาย อิศราวุธ และผลงานชื่อ เจ้าลิงน้อย ของนางสาวพิชญาภรณ์ ซึ่งต้องรอผลโหวตและคะแนนรอบสุดท้ายในเร็ววันนี้ สามารถโหวตและติดตามผลได้ที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

Animation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

Animation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอาชีพ (มคอ.) ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand. Instructor : Assistant Professor Prachid Tinnabutr., Reference Site URL: http://animatedesign.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร

การนำเสนอผลงานผลงานวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหวชิ้นสุดท้าย ในวันอังคารที่ 6 มีนาคมนี้
เริ่มเวลา กลุ่มเช้า 9.00 น.เรียงลำดับชื่อจากสุดท้ายขึ้นมาต้น บ่ายเริ่ม 13.15 เรียงตามลำดับชื่อท้ายเช่นกัน ก่อนการนำเสนอ ต้องมีผลงานที่ทำสำเร็จพร้อมนำเสนอตามนี้คือ

1.ภาคเอกสารนำเสนอตามขั้นตอน 32 ส./โดยส่งรายงานใน googledocs/ส่งต้นแบบCharacter ที่ออกแบบ เป็นไฟล์.ai หรืออื่นๆที่ทำจริงโดยจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์ให้แล้ว
2.ส่งไฟล์ pdf ที่ย่อสรุปผลงานทั้งหมดขึ้นแสดงที่ issuu.com/groups/animationdesign
3.ผลงานสำเร็จคือต้นแบบ Character บน mood board/มี story board animation และ วิธีการสร้างสรรค์แอนิเมชั่น ด้วยเทคนิควิธี-โปรแกรมที่เลือกใช้ตามที่ถนัด ซึ่งภาพเคลื่อนไหวนั้นต้องมีส่วนประกอบครบทั้งส่วนนำ(Title) ส่วนเรื่อง(Movie)และหน้าเครดิต(End Credit)
4.นำเสนอด้วย pdf /Mood board /ฺBlog และโชว์ผลงาน animation แนะนำตัว character(Mascot) ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที ที่ Youtube.com ช่องของแต่ละคนที่สร้างขึ้นเพื่อเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานจริง

โดยนักศึกษาต้องมีการสำรองไฟล์แบบออฟไลน์ จัดเก็บไว้ให้พร้อมนำเสนอเผื่อเอาไว้ด้วย
ใช้เวลานำเสนอไม่เกินคนละ 10 นาที ให้เตรียมพร้อมเผื่อเวลา หากมาไม่ทันก็หมดสิทธิ์นำเ้สนอ เมื่อเรียกแล้วไม่พร้อมก็หมายถึงไม่ขอรับการประเมินผลงาน
สำหรับการสอบปลายภาคเรียน จะสอบท้ายชั่วโมงหรือหลังจากเสร็จการนำเสนอ ใช้เวลา 30 นาที ที่ระบบโดคีออส  กรุณาตรวจสอบสิทธิ์และทดสอบการใช้งานระบบ และเข้าศึกษาเนื้อหาวิชา ก่อนล่วงหน้าที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos

คำเตือน : โปรดตรวจดูคะแนนเก็บของคุณได้แล้ววันนี้
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...