วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

Animation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว

Animation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอาชีพ (มคอ.) ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand. Instructor : Assistant Professor Prachid Tinnabutr., Reference Site URL: http://animatedesign.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...