วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

การใช้กล้องจับภาพการเคลื่อนไหวและสร้างเคลื่อนไหว ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมสร้าง :Motion Capture and MotionBuilder

ดูวิดีโอเบื้องหลังการทำงานการใช้กล้อง การตั้งเครื่องมือและโปรแกรมระบบจับภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่น การจับจุดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เช่นการกรอกตา การขยับริมฝีปาก จุดเชื่อมแกนกระดูก(Bone) การแสดงอารมณ์ต่างๆของตัวละครดิจิตัลให้สมดั่งมีชีวิตจริง ในวิดีโอแรกนี้เป็นการตั้งเครื่องมือโดยใช้กล้อง 8 ตัว ระบบของ Vicon system และโปรแกรม Blade software แล้วนำเข้าไปเขียนโครงสร้างหรือตัวละครทับด้วยโปรแกรม 3มิติ เช่น ของ Autodesk MotionBuilder เป็นโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนไหว มุมกล้อง มุมมองและการกำกับตัวละครตามที่เขียนบทภาพไว้ จากนั้นจึงนำเข้าไปตัดต่อในโปรแกรมใช้ในงานตัดต่องานภาพยนตร์และหรือเข้าสู่ขั้นตอน Post Production อื่นๆต่อไป

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

การนำเสนอผลการดำเนินงานขั้น ส.1 การสืบค้น และการวางแนการผลิตแอนิเมชั่น Learning Object for Kid's i-tab ในขั้นตอน Pre-Production

การนำเสนอผลการดำเนินงานขั้น ส.1 การสืบค้น และการวางแนการผลิตแอนิเมชั่น Learning Object for Kid's i-tab ในขั้นตอน Pre-Production ชั่วโมงเรียนครั้งที่ 7 ด้วยสื่อ Mood board กลุ่มเรียน 201 ภาคสมทบ มีผู้นำเสนอเพียงแค่ 2 คน จากผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวนทั้งสิ้น 23 คน. คิดเป็นเพียง 1 % ของความเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมการบ้าน อาจารย์ก็จัดให้เต็ม...ทุกท่านแล้วนะครับ ก็ได้ตามเกณฑ์และตามกรรมที่ก่อไว้

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

นิตยสารเกี่ยวกับงานแอนิเมชั่น ฟรีออนไลน์ของ Animation Magazine ฉบับเดือน February ปี 2007

Animation Magazine is a monthly publication covering the animation industry, including aspects of film and television animation, visual effects and video games. เชิญคลิกเข้าอ่านนิตยสารเกี่ยวกับงานแอนิเมชั่น ฟรีออนไลน์ของนิตยสาร Animation Magazine ฉบับย่อ ย้อนหลังของเดือน February ปี 2007 จำนวน 92 หน้า
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...