วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555 นี้ ผู้สอนได้กำหนดแนวทางการทำกิจกรรมการเรียนรู้ จากการทำงานกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยได้มีการกำหนดกิจกรรมหลักคือ เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการดำเนินงานการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 3ส.:3R คือให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดตามโจทย์และแนวทางที่อาจารย์ตั้งไว้ให้คิดสร้างสรรค์ สื่อแสดงผลงานได้ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาศิลปกรรม คือ Art and Design Knowledge Management for all.สร้างสรรค สอนสิ่งรู้ แบ่งสรรค์ปันสู่ สังคมอุดมปัญญา ตามรหัสอัตลักษณ์ของชาวศิลปกรรมคือ ARTD : Artificial,Research,Tangible and Demonstrate  จึงได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เป็นผลงานที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับให้เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคมอุดมปัญญาของเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.com  อันเป็นหลักฐานแสดงถึงว่าสาขาวิชาศิลปกรรมได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน ให้ครบทั้ง 6 Domain เพื่อให้บัณฑิตที่จะจบออกไปได้มีแฟ้มผลงานในระหว่างการเรียนรู้ในรายวิชา และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมให้อุดมปัญญา อันสอดคล้องกับภาระกิจขององค์กรและสังคมระดับประเทศและสากล ดังปรากฏหลักฐานตามการเชื่อมโยงที่อยู่ด้านล่างนี้แล้ว เชิญทุกท่านเยี่ยมชมผลงานและร่วมแนะนำแสดงความคิดเห็น
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24672-036582/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24627-036558/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24665-036575/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24637-036564/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24625-036557/
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24678-036585/
และยังมีรายงานสรุปเล่มเอกสารดิจิตัลเผยแพร่แสดงเบื้องหลังการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ไว้แล้วที่ nimation Design Groups : แหล่งเรียนรู้ สรุปและแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. Portal of Learning Achievement Presentation for Fine and Applied Arts Division Students ,Chandrakasem Rajabhat University,Bangkok Thailand. Instructor : Assistant Professor Prachid Tinnabutr., Reference
Site URL: http://animatedesign.blogspot.com  issuu.com : http://issuu.com/prachid/stacks/949783b61cd5416891b323096652a75d

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...